MGOPS w Krotoszynie

skontaktuj się z nami

dodano: 2018-05-24

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 1 i 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

1.        Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Krotoszynie przy ul. Kobylińska 10a, email: mgops@krotoszyn.pl, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2.        W MGOPS w Krotoszynie wyznaczony jest Inspektor danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez email: iod@mgops-krotoszyn.pl

3.        Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadania i/lub działań wobec klienta i mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym zgodnie z przepisami prawa.

4.        Podstawa przetwarzania Pani/Pana danych osobowych to:

 

-         ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

-         ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;

-          ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

-          ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

-          ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;

-          ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

-          ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;

-          ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;

-          ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

-          ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

-          ustawy z dnia z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych;

-          ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne;

-          ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;

-          ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

-          ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;

-          ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;

-          ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

-          ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;

-          ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

5.        Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem realizacji zadania i/lub działań wobec klienta.

6.        Posiada Pani/Pan prawo do:


-       żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

-       wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

-       przenoszenia danych,

-       wniesienia skargi do organu nadzorczego,

-       cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7.        Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowaniu przy podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

8.        Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami kancelaryjno - archiwalnymi.

9.        Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO