MGOPS w Krotoszynie

skontaktuj się z nami

MGOPS w Krotoszynie

MENU

(Kliknij w link poniżej, aby przejść bezpośrednio do żądanego tematu)

 

Dodatek mieszkaniowy
                      - Co należy dostarczyć
                                           -Jak prawidłowo wypełnić wniosek
Dodatek energetyczny


 

 

Dodatek mieszkaniowy

Kryteria uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego


1.  Tytuł prawny do lokalu
Dodatek mieszkaniowy może być przyznany:
- najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
- innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego (np. z umowy użyczenia) i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
- osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny (np. gdy orzeczono o ich uprawnieniu do lokalu socjalnego w wyroku sądowym). 

2. Osiąganie odpowiednio niskiego dochodu

Dodatek przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód* na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, tj. 1802,15 zł i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, tj. 1287,25 zł, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.
Jeżeli dochód jest nieco wyższy, nie zamyka to możliwości otrzymania dodatku – jeśli bowiem kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę.
 

Od dnia 1.03.2018 r. wysokość najniższej emerytury wynosi 1029,80 zł.

 

 

* Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332, z późn. zm.)

 

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów  w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.)

 

 

W myśl powyższej definicji z pomocy społecznej nie należy doliczać do dochodu np. zasiłku okresowego i zasiłku celowego.

Należy za to doliczyć zasiłek stały, zasiłek rodzinny, fundusz alimentacyjny.

Do dochodu należy też doliczać stypendia dla studentów, staże itd.

3. Odpowiednia powierzchnia użytkowa lokalu

Powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego nie może przekraczać normatywnej powierzchni użytkowej o więcej niż:
- 30 % albo
- 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %. 

LICZBA CZŁONKÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO

POWIERZCHNIA NORMATYWNA

(m.kw.)

POWIERZCHNIA DOPUSZCZALNA PRZY 30% PRZEKROCZENIU POWIERZCHNI

(m.kw.)

POWIERZCHNIA DOPUSZCZALNA PRZY 50% PRZEKROCZENIU POD WARUNKIEM, ŻE UDZIAŁ POWIERZCHNI POKOI I KUCHNI W POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ TEGO LOKALU NIE PRZEKRACZA 60%

(m.kw.)

1 osoba

35

45,50

52,50

2 osoby

40

52,00

60,00

3 osoby

45

58,50

67,50

4 osoby

55

71,50

82,50

5 osób

65

84,50

97,50

6 osób

70

91,00

105,00

 

 

W przypadku zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m.kw.
Normy powierzchni użytkowej podwyższa się o 15 m.kw., jeżeli w mieszkaniu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. 

 

 

 

 

Ważne:

Wniosek wraz z kompletem załączników należy złożyć w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krotoszynie mającym siedzibę przy ulicy Kobylińskiej 10a.
Wnioski należy składać w pokoju nr 5 na parterze budynku.


Rozpatrzenie sprawy powinno nastąpić w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku, ale termin ten może zostać wydłużony w przypadku przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego.


Od wydanej decyzji stronie przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie z siedzibą przy ul. Kobylińskiej 10a.
Przy odwołaniu od decyzji strona nie ponosi żadnych kosztów.


Wszystkie dane zawarte we wnioskach oraz załącznikach składanych w celu uzyskania dodatku mieszkaniowego powinny być prawdziwe.
Artykuł 233 § 1 Kodeksu Karnego:
„Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”


Wnioskodawca może zostać wezwany do uzupełnienia wniosku lub stawienia się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w celu złożenia dodatkowych wyjaśnień.
U wnioskodawcy może również zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy.

Telefon kontaktowy:

62-725-36-68 lub 62-725-39-96 wewnętrzny 39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Co należy dostarczyć:

 

 

1. Wypełniony i podpisany wniosek zarówno przez wnioskodawcę jak i zarządcę

 

2. Wypełnioną i podpisaną przez wnioskodawcę deklarację o wysokości dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego za ostatnie 3 pełne miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku

 

3. Oświadczenie majątkowe wypełnione i podpisane przez wnioskodawcę

 

4. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu np. umowa najmu

 

 

5. Zaświadczenia o dochodach z zakładu pracy jeżeli w gospodarstwie domowym są osoby otrzymujące dochody z tytułu umowy o pracę itd.

 

 

6. Wszystkie dokumenty potwierdzające wysokość dochodu np. odcinki lub decyzje o waloryzacji emerytury lub renty, decyzja o przyznaniu zasiłku rodzinnego, wyrok przyznający alimenty itd.

 

 

7. Oświadczenia o dochodach lub ich braku wszystkich pełnoletnich członków gospodarstwa domowego jeżeli dochody otrzymują z innych źródeł niż umowa (praca dorywcza, pomoc finansowa rodziny itd.) lub nie mają żadnych dochodów.

 

 

8. Ostatni rachunek za energię elektryczną.

 

 

9. Upoważnienie dotyczące sposobu przekazania ryczałtu.

 

 

10. Jeżeli o dodatek mieszkaniowy ubiega się rodzina, w której jedna z osób jest osobą niepełnosprawną, należy przedłożyć:

a) orzeczenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności potwierdzające wymóg zamieszkiwania w oddzielnym pokoju– oryginał

lub

b) orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed 23.11.2004 r. wraz z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym konieczność zamieszkiwania w oddzielnym pokoju lub konieczność poruszania się na wózku inwalidzkim – oryginały

*JEŻELI ZARZĄDCA NIE DOSTARCZYŁ NUMERU KONTA, NA KTÓRY MA BYĆ PRZELEWANA CZĘŚĆ DODATKU NALEŻNA ZARZĄDCY PROSZĘ DOSTARCZYĆ NASTĘPUJĄCY DRUK WYPEŁNIONY PRZEZ NIEGO

 

*Dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodów mogą być:

1. Zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia z zakładu pracy (z zaznaczeniem, iż od przychodu zostały odjęte koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe), a także wszelkie dodatkowe świadczenia ( nagrody, odprawy, bony, itp.) - oryginał

2. Oświadczenie o uzyskanych dochodach nieudokumentowanych

3. Decyzje lub odcinki renty czy emerytury Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – oryginały do wglądu, z których sporządzana jest kserokopia

 

4. Oświadczenia o figurowaniu w rejestrze bezrobotnych.

5. Decyzje o przyznaniu: zasiłku rodzinnego, zaliczki alimentacyjnej, świadczenia pielęgnacyjnego, wszystkich dodatków oraz pomocy finansowej - oryginały do wglądu, z których sporządzana jest kserokopia

6. Decyzje Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o przyznanej pomocy - oryginały do wglądu, z których sporządzana jest kserokopia

7. Zaświadczenie o wysokości otrzymywanych stypendiów (np. socjalne, żywieniowe, mieszkaniowe, naukowe, specjalne) lub nie pobieraniu stypendiów - oryginał

 

8. Wyrok sądu o wysokości przyznanych alimentów, zaświadczenie od komornika, przekazy pocztowe - oryginały do wglądu, z których sporządzana jest kserokopia

9. Oświadczenie o braku dochodów pełnoletniego członka gospodarstwa domowego

10. Prowadzenie działalności gospodarczej - oświadczenie o wysokości osiągniętego przychodu pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe,

11. Zaświadczenie o dochodach uzyskanych z gospodarstwa rolnego - oryginał

 

 

 


JAK PRAWIDŁOWO WYPEŁNIĆ WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO

 

WNIOSEK

 

W punkcie 1 i 2 należy podać dane wnioskodawcy wraz z numerem kontaktowym

 

W punkcie 3 należy wskazać nazwę i siedzibę zarządcy domu (jeżeli jest to Krotoszyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa lub PGKiM wystarczą same nazwy)

 

W punkcie 4 należy zaznaczyć jaki tytuł prawny ma wnioskodawca do lokalu, na który składa wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

 

W punkcie 5 należy wymienić kolejno

- ogólną powierzchnię użytkową lokalu w metrach kwadratowych

- powierzchnię pokoi i kuchni w metrach kwadratowych (bez korytarzy i innych pomieszczeń)

Podpunkt „b” dotyczy tylko osób, które wynajmują lub podnajmują część lokalu

 

W punkcie 6 należy wskazać liczbę osób niepełnosprawnych jeżeli takie występują wśród członków gospodarstwa domowego, dla których w myśl Ustawy o dodatkach mieszkaniowych przysługuje dodatkowa powierzchnia w wysokości 15 metrów kwadratowych tj.

a) Liczba osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku należy wpisać liczbę osób, których niepełnosprawność jest udokumentowana orzeczeniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności potwierdzającym wymóg zamieszkiwania w oddzielnym pokoju– oryginał

lub

orzeczeniem o niepełnosprawności wydanym przed 23.11.2004 r. wraz z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym konieczność zamieszkiwania w oddzielnym pokoju lub konieczność poruszania się na wózku inwalidzkim – oryginały

b) Liczba osób niepełnosprawnych innych niż poruszających się na wózku, których niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju i które mają powyższy wymóg udokumentowany orzeczeniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności potwierdzającym wymóg zamieszkiwania w oddzielnym pokoju– oryginał

lub

orzeczeniem o niepełnosprawności wydanym przed 23.11.2004 r. wraz z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym konieczność zamieszkiwania w oddzielnym pokoju lub konieczność poruszania się na wózku inwalidzkim – oryginały

 

W punkcie 5, 6, 7 należy skreślić niewłaściwą odpowiedź tj. jeżeli np. w mieszkaniu nie ma centralnego ogrzewania należy skreślić „jest” i zostawić „brak”

 

W punkcie 10 należy podać ogólną liczbę osób zamieszkujących wspólnie z wnioskodawcą w gospodarstwie domowym.

 

W punkcie 11 przepisujemy kwotę z rubryki „Razem dochody gospodarstwa domowego” deklaracji o wysokości dochodów.

 

Punkt 12 dotyczy wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc

 

Punkty 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12 potwierdza zarządca

 

Ostatnim krokiem przy wypełnianiu wniosku jest podpis wnioskodawcy pod wypełnionym wnioskiem.

 

Przykładowy wniosek

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI DOCHODÓW

 

W deklaracji dochodów wpisujemy zawsze sumę dochodów za 3 miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku. Nie należy wpisywać kwot miesięcznych !

 

Deklarację należy wypełnić w następujący sposób:

 

Należy podać dane wnioskodawcy, a także miejscowość i datę jej złożenia.

 

Deklarowany okres - należy tu wymienić miesiące, za które dochód deklarujemy np. jeżeli wniosek składamy w maju w rubryce „za okres” wpisujemy „luty, marzec, kwiecień”, jeżeli wniosek składany jest w lipcu w ww. rubryce należy wpisać „kwiecień, maj, czerwiec”

 

Następnie należy wymienić po kolei wszystkich członków gospodarstwa domowego wskazując stopień pokrewieństwa i daty urodzenia.

 

W rubryce pierwszej tabeli wpisujemy numer osoby, którą wymieniliśmy w oświadczeniu dotyczącym członków gospodarstwa domowego.

 

W rubryce drugiej należy podać miejsce pracy (skróconą nazwę zakładu pracy) lub nauki członka gospodarstwa domowego.

Jeżeli źródłem dochodu jest np. zasiłek rodzinny lub fundusz alimentacyjny wpisujemy MGOPS

 

W trzeciej rubryce wpisujemy źródło dochodu np. „Zasiłek rodzinny”, „Fundusz alimentacyjny” itd.

 

W rubryce czwartej podajemy dochód członka gospodarstwa domowego za 3 miesiące.
Tak więc należy podać sumę dochodów z trzech miesięcy, a nie miesięczny dochód !

 

W rubryce „Razem dochody gospodarstwa domowego” podajemy sumę kwot wymienionych                         w wysokości dochodów poszczególnych członków gospodarstwa domowego.

 

W rubryce „Średni dochód na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi” wpisujemy kwotę uzyskaną przez dzielenie kwoty z rubryki  „Razem dochody gospodarstwa domowego” przez liczbę członków gospodarstwa domowego.

 

W rubryce „to jest miesięcznie” wpisujemy kwotę uzyskaną przez dzielenie kwoty wykazanej w rubryce „Średni dochód na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi”  przez liczbę miesięcy, czyli przez 3.

 

Ostatnim krokiem przy wypełnianiu deklaracji jest podpis wnioskodawcy pod wypełnioną deklaracją.

 

Przykładowa deklaracja o wysokości dochodów

 

OBJAŚNIENIE DO PRZYKŁADU

 

Osoba nr 1 (wnioskodawca) w przykładzie pokazanym powyżej w trzech miesiącach poprzedzających datę złożenia wniosku osiągała dochody z tytułu umowy o pracę.

W takiej sytuacji należy dostarczyć zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach za ostatnie 3 miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku (patrz przykład)

 

WAŻNE


Na zaświadczeniu ma być wykazany dochód, a nie pensja netto, czy brutto   (patrz definicja dochodu)

W przypadku, gdy dana osoba pracowała np. 1 miesiąc i została zwolniona z zakładu pracy, a przez kolejne 2 miesiące nie miała żadnych dochodów powinna dostarczyć zaświadczenie z zakładu pracy za miesiąc, w którym pracowała i dodatkowo wypisać oświadczenie, że w kolejnych miesiącach nie miała żadnych dochodów

(patrz przykład dodatkowy)

 

Osoba nr 2 w powyższym przykładzie nie ma żadnego dochodu poza zasiłkiem rodzinnym przyznanym na dzieci.

W takiej sytuacji dobrze jest dostarczyć decyzję przyznającą zasiłek rodzinny. Osoba ta musi napisać oświadczenie, że poza zasiłkiem rodzinnym nie miała żadnych dochodów oraz określić czy była zarejestrowana w PUP (patrz przykład)

 

Osoba nr 3 nie miała żadnych dochodów, ale była zarejestrowana w PUP

Taka osoba powinna w swoim oświadczeniu wskazać, że nie miała żadnych dochodów i była zarejestrowana w PUP bez prawa do zasiłku (patrz przykład)

 

Osoba nr 4 i 5 to osoby niepełnoletnie i w tym przypadku należy podać tylko ich miejsce nauki

 

Osoba nr 6 jest na emeryturze wobec tego należy dostarczyć najnowszą decyzję o waloryzacji lub odcinki od emerytury za 3 miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku.

 

Osoba nr 7 nie ma umowy o pracę, a jej jedynym dochodem jest praca dorywcza lub pomoc materialna.

Oświadczenie takiej osoby powinno zawierać wysokość dochodu osiągniętego z tytułu pracy dorywczej (lub pomocy materialnej) oraz informację czy dana osoba jest zarejestrowana w PUP (patrz przykład)

 

Osoba nr 8 w powyższym przykładzie jest konkubiną brata, a jej źródłem dochodu są alimenty od byłego męża, zasiłek rodzinny wraz z dodatkiem na dziecko niepełnosprawne oraz świadczenie pielęgnacyjne wraz z dodatkiem do świadczenia pielęgnacyjnego.

W przypadku gdyby alimenty były wypłacane w MGOPS należy wpisać w pierwszej rubryce „MGOPS”, a w drugiej „Fundusz alimentacyjny” (patrz przykład)

 

 

Do powyższych dokumentów wnioskodawca powinien dostarczyć:

Oświadczenie o stanie majątkowym (patrz przykład)

Upoważnienie do przekazania ryczałtu (patrz przykład)

 

 

 

 


 

Dodatek energetyczny


Zryczałtowany dodatek energetyczny jest formą pomocy przeznaczoną dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy mającą na celu częściową rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycznej.

Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje od dnia 1 stycznia 2014 roku odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej*

 

Przysługuje, gdy osoba wnioskująca:

1. Posiada ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego.

2. Złoży wniosek o dodatek energetyczny z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy.

3. Zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

*Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej (art. 3 pkt 13c ).

 

 

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego do 30 kwietnia 2019r. wynosi:

1. Dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 11,35 zł / miesiąc;
2. Dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 15,77 zł / miesiąc;
3. Dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 18,92 zł / miesiąc.

 

Zryczałtowany dodatek energetyczny nie przysługuje gdy:

1. Osoba wnioskująca nie ma ustalonego prawa do dodatku mieszkaniowego

2. Osoba wnioskująca nie zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej

3. Osoba wnioskująca nie jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej

 

W celu otrzymania zryczałtowanego dodatku energetycznego należy złożyć wniosek oraz dołączyć do niego następujące dokumenty:

1. Kopia  umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii elektrycznej);

2. rachunek lub faktura VAT za energię elektryczną  (tylko w przypadku wyboru płatności na rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym zawarto umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej).

 

UWAGA! Stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej musi być osoba, która ma przyznany dodatek mieszkaniowy, a nie inny członek rodziny.

 

UWAGA!!!


Dodatku energetycznego nie wlicza się do dochodu przy wnioskach o przyznanie dodatku mieszkaniowego ! 

Natomiast należy go uwzględnić przy wnioskach o pomoc materialną

z pomocy społecznej.