MGOPS w Krotoszynie

skontaktuj się z nami

MGOPS w Krotoszynie

 

Ogłoszenie o naborze do Projektu Systemowego

„SZANSA NA LEPSZE ŻYCIE” na 2013rok

 

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA


Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszynie zaprasza do udziału w Projekcie „Szansa na lepsze życie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego .

Projekt realizowany będzie w 2013r., adresowany jest do osób nie pracujących, będących w wieku aktywności zawodowej, zamieszkałych na terenie miasta i gminy Krotoszyn, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

         Osoby zainteresowane uczestnictwem w Projekcie prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi 
w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie przy ul. Kobylińskiej 10a.

 

Wersja doc: ANKIETA REKRUTACYJNA

Wersja pdf: ANKIETA REKRUTACYJNA

 

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA


Ogłoszenie o naborze do Projektu Systemowego

„SZANSA NA LEPSZE ŻYCIE” na 2012rok

  

 

 

 

 

 

Ewaluacja Projektu "Szansa na lepsze życie" za Rok 2010

 

 


 

 

 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszynie zaprasza do udziału w Projekcie „Szansa na lepsze życie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego .

Projekt realizowany będzie w 2010r i adresowany jest do osób nie pracujących, będących w wieku aktywności zawodowej, zamieszkałych na terenie miasta i gminy Krotoszyn, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

         Osoby zainteresowane uczestnictwem w Projekcie prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi
w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie przy ul. Kobylińskiej 10a.

 

Organizowane będą kursy zawodowe:

 • Stylizacja paznokci, makijażu
 • Kucharz
 • Profesjonalne sprzątanie
 • Brukarz-kamieniarz
 • Kurs prawa jazdy Kategorii C

 

       TELEFON : 62 725- 36-68    

O przyjęciu na kurs decyduje data zgłoszenia.

Nabór już trwa!

 


 

Ogłoszenie o naborze do Projektu Systemowego

„SZANSA NA LEPSZE ŻYCIE” na 2010 rok

 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszynie ZAPRAZSZA do udziału w Projekcie systemowym  „SZANSA NA LEPSZE ŻYCIE” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na 2010 rok.

PROJEKT ADRESOWANY JEST DLA OSÓB DOROSŁYCH:

 • niepracujących, lub pracujących, będących w wieku aktywności zawodowej, zamieszkałych na terenie miasta i gminy Krotoszyn, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

OSOBOM, KTÓRE WYRAŻĄ WOLĘ UCZESTNICZENIA W PROJEKCIE  OFERUJEMY BEZPŁATNIE:

 • trening kompetencji i umiejętności społecznych,
 • doradztwo psychologiczne i zawodowe,
 • warsztaty własnego wizerunku,

 w formie zajęć teoretycznych jak i praktycznych,

 • sfinansowanie kursów zawodowych według wskazań w ankiecie wstępnej przez minimum 5 osób,
 • skierowanie i sfinansowanie badań profilaktycznych, specjalistycznych lub sanitarno – epidemiologicznych w związku z możliwością podjęcia pracy dla wszystkich uczestników Projektu,
 • ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków na czas udziału w Projekcie,
 • pomoc finansową,
 • catering w trakcie zajęć.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Projekcie prosimy o kontakt

z pracownikami socjalnymi lub Panią Lidią Pawłowską w siedzibie Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Kobylińskiej 10 A w Krotoszynie  TELEFON: 062 725-36-68.

REKRUTACJA WSTĘPNA TRWAĆ BĘDZIE DO 11 GRUDNIA 2009 R.

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny w Biurze Projektu - siedziba Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie lub na stronie internetowej:

www.mgops.krotoszyn.pl w zakładce: Europejski Fundusz Społeczny – „Szansa na lepsze życie „ 

 


 

Pod hasłem „Szansa na lepsze życie” Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszynie przystąpił w 2009 roku do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

            Sięgając po środki z Unii Europejskiej, MGOPS otworzył po raz drugi nowe możliwości wsparcia osób nieaktywnych zawodowo korzystających z różnych form pomocy.

            Prace nad wnioskiem o dofinansowanie Projektu trwały 2 miesiące,

i zakończyły się podpisaniem w dniu 25 czerwca 2009 r. umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu o dofinansowanie Projektu „Szansa na lepsze życie”. Ogólna wartość Projektu wynosi 291 137,35 zł, z czego kwota dofinansowania z środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz wkładu krajowego to kwota 260 567,93 zł (89,5 % ogólnej wartości projektu) natomiast wkład własny gminy 30 569,42 zł.

            Ośrodek rozpoczął jego realizację rekrutacją uczestników i promocją.

Rekrutację przeprowadzili pracownicy socjalni przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Krotoszynie. W konsekwencji zawarto z 30 osobami spełniającymi wymogi formalne kontrakt socjalny na zasadach ustawy o pomocy społecznej.

            W ramach kontraktu socjalnego uczestnicy Projektu zostają poddani zaplanowanym instrumentom aktywnej integracji, sukcesywnie otrzymują dodatkowe wsparcie finansowe w formie zasiłków celowych, aby umożliwić im aktywne uczestnictwo w planowanych zajęciach. Wsparcie finansowe stanowi wkład własny w projekt.

          W instrumentach aktywnej integracji zaplanowano:

 1. aktywizację społeczną i zawodową, 
 2. aktywizację edukacyjną, 
 3. aktywizację zdrowotną. 

W okresie od 12 sierpnia do 4 września  2009 roku uczestnicy Projektu uczestniczyli w Warsztatach Kompetencji i Umiejętności Społecznych.

W pierwszej kolejności dla uczestników projektu w ramach aktywizacji społecznej i zawodowej zostały zorganizowane w formie warsztatów treningi kompetencji i umiejętności społecznych prowadzone przez psychologa. Tutaj uczestnicy pracowali nad podniesieniem własnej samooceny, motywacji do zmian i pokonywania sytuacji trudnych oraz barier występujących na ich drodze życiowej, a także poznali tajniki skutecznego wykorzystania własnych umiejętności do prawidłowego pełnienia ról społecznych.

Następnie prowadzone były zajęcia z doradcą zawodowym. Miały one na celu zaznajomienie uczestników z obowiązującymi zasadami poszukiwania pracy, poprzez nabycie umiejętności związanych z pisaniem podań o pracę, listów motywacyjnych oraz CV. Z kolei udział w ćwiczeniach grupowych umożliwił zdobycie wiedzy, polegającej na poznaniu sposobów prowadzenia skutecznych rozmów z potencjalnym pracodawcą, poznaniu swoich mocnych stron. Uczestnicy poznali również prawa i obowiązki wynikające z kodeksu pracy zarówno przypisane pracownikom jak i pracodawcy. Omówione zostały kwestie nawiązania stosunku pracy, rozwiązania stosunku pracy, sporów ze stosunku pracy, organizacja miejsca i czasu pracy. Dodatkowo uzyskali umiejętności asertywnych zachowań w środowisku pracy, zarówno wobec współpracowników jak i przełożonych.

W dalszej części szkoleń podczas warsztatów z autoprezentacji i wizażu każdy uczestnik poznał tajniki świadomego kreowania swojego wizerunku, znaczenie wyglądu w życiu i w miejscu pracy, zasady dobierania stroju do pracy, znaczenie makijażu. Odbyły się również praktyczne ćwiczenia w postaci pracy nad własnym wizerunkiem.

Warsztaty Kompetencji i Umiejętności Społecznych, które są niezbędne do aktywnego wejścia na rynek pracy prowadzone były w trzech grupach (96 godzin dla każdego uczestnika), aby umożliwić pracę metodą warsztatową i miały one na celu wsparcie procesu przygotowania do udziału w kursach zawodowych.

            Prowadzone były przez Firmę Neo Consulting & Investment Sp. z o.o., która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę w ogłoszonym przetargu nieograniczonym.         

            Ponadto uczestnikom Projektu w trakcie trwania warsztatów zapewniono catering w postaci obiadu oraz tzw. przerwy kawowe.

            Każdy uczestnik został również na czas uczestnictwa w projekcie ubezpieczony jest od następstw nieszczęśliwych wypadków.

            W ramach aktywizacji zdrowotnej wszystkim uczestnikom projektu zapewniono badania w zakresie medycyny pracy, co stanowi wstęp do rozpoczęcia udziału w szkoleniach zawodowych. W przypadku uczestników zakwalifikowanych do kursów zawodowych sprzedawcy, jak i kucharza również wyrobienie książeczek sanitarno – epidemiologicznych.

Po zakończonych Warsztatach Kompetencji i Umiejętności Społecznych, w ramach aktywizacji edukacyjnej rozpoczęty się zaplanowane kursy zawodowe.

Kurs zawodowy sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej i komputera dla 5 osób rozpoczął się dnia 07-09-2009 r.

Kurs w zawodzie ogrodnika dla 6 osób dnia 07-09-2009 r.

Kurs w zawodzie kucharza dla 6 osób dnia 14-09-2009 r.

Kurs w zawodzie kosmetyczki  - wizażystki dla 5 osób rozpoczął dnia 15-09-2009 r.

Zaplanowane działania na IV kwartał 2009 r.

Od października 2009 r. zaplanowane są kursy w zawodzie operatora koparko – ładowarki dla 6 osób, oraz kurs prawa jazdy kategorii C dla 2 osób.

Nadal prowadzone będą konsultacje indywidualne z psychologiem i doradcą zawodowym, które mają na celu przygotowanie planu kariery, wypracowanie ścieżki zawodowej, umożliwiające powrót na rynek pracy.

Poza tym zgodnie z założonym planem przez cały okres trwania Projektu prowadzone są działania informacyjno – promocyjne. Działania te koncentrują się na rozpropagowaniu idei Projektu „Szansa na lepsze życie” oraz roli Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego przy realizacji projektu.

            O dalszych działaniach będziemy Państwa na bieżąco informować.

 

Badania lekarskie uczestników projektu "Szansa na lepsze życie" są przeprowadzone w przychodni NOWAMED przy ul. Mickiewicza 35 w Poniedziałki od godz. 13.00 i Środy od godz. 8.30

 

 

Harmonogram zajęć kursu dla ogrodnik

Harmonogram zajęć kursu dla kucharza

Harmonogram zajęć kursu dla sprzedawcy

Harmonogram zajęć kursu dla kosmetyczki


 

 

Broszura informacyjna projektu "Szansa na lepsze życie"