MGOPS w Krotoszynie

skontaktuj się z nami

MGOPS w Krotoszynie

 

Źródło: https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/rodzina-500-plus/art,9135,5-najczesciej-zadawanych-pytan-o-rodzina-500.html

5 najczęściej zadawanych pytań o

5 najczęściej zadawanych pytań o "Rodzina 500+"

1.Słyszałam, że wniosek trzeba złożyć najlepiej do końca sierpnia, ponieważ wtedy zostanie zachowana ciągłość wypłaty świadczenia?

 

Wnioski o świadczenie wychowawcze na kolejny okres można składać od 1 sierpnia 2017 r. Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik nastąpi do 31 października. Oznacza to, że zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia także od pierwszego miesiąca nowego okresu. Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada. W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia. Gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

 

Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie. Należy jednak pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku, prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego.

 

 

2. W lipcu br. poszłam do pracy (wcześniej byłam osobą bezrobotna bez prawa do zasiłku), czy przy składaniu wniosku muszę o tym poinformować?

 

Tak. Przy ubieganiu się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko na okres rozpoczynjący się  1 października 2017 r. co do zasady brany jest pod uwagę dochód z 2016 r. z uwzględnieniem jednak sytuacji związanych z uzyskaniem i utratą dochodu. Oznacza to, że jeżeli w trakcie 2016 r. lub po tym roku utraciliśmy dochód (np. przestaliśmy pracować), lub uzyskaliśmy dochód (np. rozpoczęliśmy nową pracę) to te sytuacje należy zaznaczyć we wniosku. Urząd, który będzie nasz wniosek rozpatrywał może zażądać dodatkowego dokumentu np. oświadczenia albo  zaświadczenia potwierdzającego ten fakt. W przypadku utraty dochodu dochód utracony nie będzie brany pod uwagę, a w przypadku jego uzyskania będzie on doliczony.

 

 

3. Jestem samotną matką z trójką dzieci – czy nadal będę mogła korzystać z „Programu Rodzina 500+? Pytam ponieważ słyszałam, że tutaj są zmiany od 1 sierpnia?

 

O świadczenie wychowawcze może ubiegać się każda rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je, po spełnieniu warunków ustawowych, zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim, rodzice pozostający w nieformalnych związkach, jak i rodziny niepełne, choć w tym przypadku do uzyskania prawa do świadczenia wychowawczego koniecznym jest, aby na dane dziecko zostały ustalone alimenty od drugiego rodzica, chyba że z przyczyn obiektywnych jest niemożliwe, gdyż np. drugi z rodziców nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany. Takie rozwiązanie funkcjonuje od 12 lat przy ubieganiu się o zasiłek rodzinny. Ważne: jeśli do wniosku nie zostanie dołączony ww. tytuł wykonawczy ustalający alimenty na dziecko od drugiego rodzica, gminny organ właściwy przyjmie wniosek, ale wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia tego braku w terminie 3 miesięcy pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Pamiętajmy więc, aby złożyć wniosek o świadczenie nawet jeżeli nie mamy jeszcze tytułu wykonawczego ustalającego alimenty – mamy trzy miesiące, aby uzupełnić taki wniosek.

 

 

 

4. Niedawno zostałam rodziną zastępczą dla swoich dwóch wnuków. Czy świadczenie z Programu „Rodzina 500+” będzie mi przysługiwać i czy muszę teraz złożyć wniosek w sierpniu?

 

Do rodzin zastępczych kierowane jest odrębne wsparcie w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zarówno dla rodzin zastępczych spokrewnionych jak i niespokrewnionych oraz rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo–wychowawcze typu rodzinnego. Dzieci w pieczy zastępczej otrzymują więc dodatkowe wsparcie także w wysokości 500 zł miesięcznie. Dodatek w tej wysokości przysługuje niezależnie od dochodu na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. W ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadzono dwa świadczenia: dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka w tej placówce. Od kwoty dodatku nie jest odprowadzany podatek. Przyznanie dodatku następuje w drodze decyzji. Wniosek należy złożyć w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

 

 

 

5. W jaki sposób będzie ustalany mój dochód, jeśli prowadzę działalność opodatkowaną na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

 

Jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko lub członek jej rodziny prowadzą działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z urzędu skarbowego zawierające dane dotyczące opodatkowania tej działalność. W takim przypadku, podstawą ustalenia dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym jest dochód ogłaszany corocznie, w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku –obwieszczenie dotyczące dochodu z roku 2016 zostało opublikowane 27 lipca br. w Monitorze Polskim nr 766.