MGOPS w Krotoszynie

skontaktuj się z nami

MGOPS w Krotoszynie

Obowiązujące akty prawne

Zamieszczone poniżej dokumenty mają charakter pomocniczy.
Wiążące teksty aktów prawnych zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw.

 

 

ŚWIADCZENIE RODZINNE

 

 


FUNDUSZ ALIMENTACYJNY


 
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji,
jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego 
(Dz.U. poz. 1467) 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego
(Dz.U. Nr 73 poz.395)


 


Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
(Dz. U. z 2017 poz. 1812)

 

 

POMOC SPOŁECZNAROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 25 sierpnia 2016 r.w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego
(Dziennik Ustaw rok 2017 poz. 1788)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 8 listopada 2010 r.
w sprawie wzoru kontraktu socjalnego
(Dziennik Ustaw rok 2010 nr 218 poz. 1439)ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 22 września 2005 r.
w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych
(ostatnia zmiana: Dz.U. z 2006 r., Nr 134, poz. 943)  ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 lutego 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji programu wieloletniego
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

(Dziennik Ustaw rok 2010 nr 25 poz. 128)


ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 lipca 2015 r.
w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
(Dziennik Ustaw rok 2010 nr 25 poz. 128)