MGOPS w Krotoszynie

skontaktuj się z nami

MGOPS w Krotoszynie

Uchwała Nr XXII/180/2016 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 25.05.2016r.

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn

 

Załącznik

 

 

Uchwałą Nr XXIX/213/2016 z dnia 29 września 2016 roku Rada Miejska w Krotoszynie udzieliła Dyrektorowi Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, przyznawanych na podstawie ustawy o systemie oświaty dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn.
Rozpatrywaniem wniosków dot. przyznawania stypendiów i zasiłków szkolnych oraz wydawaniem decyzji w powyższej sprawie zajmuje się 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Krotoszynie, z siedzibą przy ul. Kobylińskiej 10a.

Zgodnie z podjętymi ustaleniami stosowne wnioski (dostępne na stronie www.krotoszyn.pl - blok: Urząd Miejski, zakładka: Sprawy, wnioski - Wydział Oświaty i Spraw Społecznych) wydawane będą przez szkoły podstawowe, gimnazja i zespoły szkół prowadzone przez Miasto i Gminę Krotoszyn. Dyrektorzy tychże szkół potwierdzać będą naukę uczniów w szkołach. Następnie wnioskodawcy zobowiązani będą złożyć powyższe wnioski w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krotoszynie.  


Ustawą z dnia 16 grudnia 2004 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U.  z 2017 roku, poz. 2198) dodano w ustawie o systemie oświaty rozdział 8a „Pomoc materialna dla uczniów”. Pomoc ta ma charakter socjalny albo motywacyjny.
Realizując wymóg ustawowy Rada Miejska Krotoszyna w maju 2016r. uchwaliła Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn, na którą składają się stypendium szkolne i zasiłek szkolny.
Stypendia motywacyjne tj. stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przydzielane są natomiast przez szkołę według zasad określonych w ustawie, począwszy od września 2005r.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, słuchacz bądź wychowanek znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności jeśli w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania a także gdy rodzina jest niepełna lub w sytuacji wystąpienia zdarzeń losowych.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514,- zł. Zgodnie z ustawą uczeń może  otrzymać świadczenie wynoszące miesięcznie nie mniej niż 99,20zł i nie więcej niż 248,-zł.

Ponadto przypominamy, iż §5 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym określa formy, w jakich stypendium szkolne może być udzielone. W szczególności obejmują one:
1. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, w szczególności udział w wyrównawczych zajęciach edukacyjnych i innych przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę takich jak wyjścia/wyjazdy do kina/teatru, na wycieczki, zielone szkoły itp.;
2. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, a w szczególności nauka języków obcych, zajęcia z przedmiotów ścisłych, humanistycznych, komputerowych, sportowych, zajęć na basenie i innych;
3. pomoce rzeczowe o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup:
- podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego, pomoce dydaktyczne (sprzęt komputerowy, oprogramowanie, kasety video, płyty CD),
- zeszytów, długopisów, piórników, plecaków itp.,
- stroju sportowego i innego wyposażenia uczniów wymaganego obligatoryjnie przez szkołę (strój na basen, spodnie dresowe, bluza dresowa bądź dres, obuwie sportowe – Do 3 par butów na dziecko),
4. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych) takich jak dojazdy do szkoły (także jednorazowe bilety), opłaty za internat,  itp.
5. Komputer,tablet, monitor, klawiatura, mysz, opłaty za internet .

 

Wydatki, których nie można rozliczać w ramach stypendium szkolnego:

rowery, odtwarzacze DVD, przenośne odtwarzacze MP3, MP4, kurtki, bilety miesięczne - jeśli pobierany jest dodatek do zasiłku rodzinnego na dojazdy dziecka. Bielizna osobista, skarpety, suknie swetry, okulary korekcyjne, obuwie zimowe i letnie.


Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (śmierć rodzica lub prawnego opiekuna, klęska żywiołowa, urodzenie dziecka, inne szczególne okoliczności).
Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składać należy w terminie nie dłuższym nie 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tej formy pomocy. 

 

Kto może ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej dla uczniów?

Pomoc materialna (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) przysługuje:
a) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
b) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim udział w zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
c) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
d) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. n2009-

 

 

Kto może złożyć wniosek?

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być przyznawane na wniosek:
a) rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia;
b) dyrektora szkoły lub placówki, do której uczęszcza uczeń.

 

Stypendium szkolne i zasiłek szkolny - formy pomocy

Stypendium szkolne może być przyznane w formie:
a) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
b) pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników,
c) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania,
e) świadczenia pieniężnego, w szczególności wypłacanego comiesięcznie w okresie zajęć szkolnych.

Zasiłek szkolny (z powodu zdarzenia losowego:utraty pracy, długotrwałej choroby, śmierci członka rodziny lub opiekuna.

   Strata materialna w rodzinie  w wyniku

     -zdarzenia losowego

     -kradziezy

     -huraganu

     -pożaru

     -powodzi

Powody przyznawania pomocy materialnej uczniom

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów rodziny (dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 514 zł), w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (o zasiłek trzeba ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie pomocy).
Ubiegając się o stypendium szkolne/zasiłek szkolny należy udokumentować dochody wszystkich członków rodziny załączając do wniosku stosowne zaświadczenia o wysokości dochodów. Szczegółowe informacje nt. zasad ustalania dochodu określone są w formularzach wniosków oraz można uzyskać w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krotoszynie

 

Podstawa Prawna

  • rozdział 8A „Pomoc materialna dla uczniów” ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2198  tekst jedolity)
  • ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. 2017r. , poz. 1769)


Wymagane dokumenty

  • wniosek o przyznanie stypendium szkolnego,
  • zaświadczenia potwierdzające posiadane dochody,
  • w przypadku ubiegania się o stypendium dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczeń o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze zaświadczeń pieniężnych z pomocy społecznej


Miejsce składania wniosku

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kobylińska 10a Krotoszyn.

Strona internetowa M-GOPS Krotoszyn

 

Miejsce pobierania wniosków

Szkoła do której uczęszcza uczeń lub na stronie internetowej wydziału oświaty w Krotoszynie

MGOPS w Krotoszynie, ul. Kobylińska 10a, pokój nr. 1- strona internetowa MGOPS

Termin odpowiedzi

Art. 35§3 KPA - załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej- nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym- w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania


Tryb udzielenia odpowiedzi

Art. 104 KPA organ administracji publicznej załatwia sprawę poprzez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanową inaczej

Jednostka odpowiedzialna

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszynie

tel 62 725 36 68 lub 62 725 39 96

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Krotoszyna w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

Opłata - brak

Uwagi

Wniosek o przyznanie stypendium składa się do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego

 

 

Załączniki w formacie PDF do pobrania: