MGOPS w Krotoszynie

skontaktuj się z nami

MGOPS w Krotoszynie


Poniższe wnioski dotycza okresu Zasiłkowego 2018/2019


1.   Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start
(DST 01)- wniosek  
(DST 01 W)- Wkładka do wniosku o ustalenia prawa do świadczenia dobry start


2.   Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

(SW 401)- wniosek  
pobierz wzór jak wypełnić (SW 401)- wniosek dochodowy 

pobierz wzór jak wypełnić (SW 401) - wniosek bezdochodowy


ZAŁĄCZNIKI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

 
* OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY, OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH
(SW 411)

pobierz wzór jak wypełnić (SW 411) - wniosek dochodowy

pobierz wzór jak wypełnić (SW 411) - wniosek bezdochodowy


 

 

* OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI JEGO SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ALBO SKŁADEK CZŁONKA RODZINY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA JAKI USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO
(SW 412)

pobierz wzór jak wypełnić (SW 412)

 

* OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES,
NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO
(SW 413)
pobierz wzór jak wypełnić (SW 413)

 

 

 


3.   Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego 

(SR 401)- wniosek  
pobierz wzór jak wypełnić (SR 401)

 

ZAŁĄCZNIKI ŚWIADCZENIA RODZINNE

 
* OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH- pobierz
(SR 411)- Załącznik SR

pobierz wzór jak wypełnić (SR 411)


 
* OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI JEGO SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ALBO SKŁADEK CZŁONKA RODZINY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY
(SR 412)-Załącznik SR

pobierz wzór jak wypełnić (SR 412)

 
 
* OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY
(SR 413)-Załącznik SR

pobierz wzór jak wypełnić (SR 413)* OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O TERMINIE I OKRESIE, NA JAKI ZOSTAŁ UDZIELONY URLOP WYCHOWAWCZY, ORAZ O CO NAJMNIEJ SZEŚCIOMIESIĘCZNYM OKRESIE POZOSTAWANIA W STOSUNKU PRACY BEZPOŚREDNIO PRZED UZYSKANIEM PRAWA DO URLOPU WYCHOWAWCZEGO
(SR 414)-Załącznik SR

pobierz wzór jak wypełnić (SR 414)

 
 
*OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O NIEKORZYSTANIU PRZEZ WIĘCEJ NIŻ 5 DNI W TYGODNIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ, W TYM W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM
(SR 415)-Załącznik SR

 


 
* OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY POTWIERDZAJĄCE TYMCZASOWE ZAMELDOWANIE UCZNIA
POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA
(SR 416)-Załącznik SR
 
 
*ZAŚWIADCZENIE /OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU OSOBY UPRAWNIONEJ DO SZKOŁY LUB SZKOŁY WYŻSZEJ
(SR 417)-Załącznik SR


 
* OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA
(SR 418)-Załącznik SR
 

4. WNIOSEK NA JEDNORAZOWĄ ZAPOMOGĘ Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA (SR 402)

pobierz wzór jak wypełnić (SR 402)

 

 

5.  WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO  (SR 403) 

pobierz wzór jak wypełnić (SR 403)6.  WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIAEDCZENIA PIELĘGNACYJNEGO  (SR 405)

pobierz wzór jak wypełnić (SR 405)7.  WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO (SR 404)

pobierz wzór jak wypełnić (SR 404)


8. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO (SR 407)

pobierz wzór jak wypełnić (SR 407)


9.  WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLENGO
9a.ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO 

10. WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO

11.  DODATKI MIESZKANIOWE

12.  KARTA DUŻEJ RODZINY

 


13.  WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO (FA 401/2018)

ZAŁĄCZNIKI FA
* OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH.

(Fa 411)-Załącznik

 
* OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY

(Fa 413)-Załącznik